Betalingsplichtigen

Producenten en importeurs

Afdracht Thuiskopie vergoeding: een wettelijke verplichting.

Importeurs en fabrikanten van blanco beeld- of geluidsdragers zijn verplicht de Thuiskopievergoeding te betalen; zie artikel 16 van de Auteurswet. Het gaat onder meer om blanco DVD’s, audio CD-r/rw’s, data CD-r/rw’s, en minidiscs. Maar ook VHS-banden en audiocassettes vallen onder de Thuiskopieregeling. Onder Documenten vindt u de Opgaveformulieren.

Neem zelf het initiatief voor de opgave

De importeur of fabrikant moet volgens de wet direct opgave doen aan Stichting de Thuiskopie van de ingevoerde of geproduceerde blanco beeld- of geluidsdragers. Stel dit niet uit: de opgave moet direct bij invoer, of onmiddellijk na voltooiing van de productie gedaan worden. Vermeld hierbij de aantallen, types, speelduur en dergelijke.

In veel gevallen is het praktischer om een contract met stichting de Thuiskopie af te sluiten. Neem voor meer informatie contact op met het bureau.

Voorkom boete of strafrechtelijke vervolging

Wie opzettelijk geen opgave doet of wie in de opgave opzettelijk onvolledige of onjuiste gegevens vermeldt, pleegt een strafbaar feit. Als Stichting de Thuiskopie van dergelijke strafbare feiten kennisneemt, stelt deze het vergoedingsbedrag vast dat door de importeur/fabrikant moet worden voldaan. Ook kan tot strafrechtelijke vervolging worden overgegaan.

Professioneel gebruik: geen Thuiskopievergoeding

Bij professioneel gebruik of bij verkoop naar het buitenland vervalt de vergoedingsplicht. U moet kunnen aantonen dat het om professioneel gebruik of export gaat. Stichting de Thuiskopie betaalt de vergoeding terug aan degene die haar in eerste instantie heeft betaald (lees: de importeur, de fabrikant, tussenhandelaar). Die er zelf voor zorgen dat de professionele gebruikers of exporteurs aan wie de vergoeding eventueel was doorberekend, de Thuiskopievergoeding gecrediteerd krijgen. Contractanten van de Stichting de Thuiskopie kunnen hun uitleveringen aan professionele gebruikers op een meer eenvoudige manier regelen. Als de professionele gebruiker een “Verklaring van Professioneel Gebruik” heeft afgelegd, kan Stichting de Thuiskopie besluiten dat de contractant alle blanco dragers vergoedingsvrij aan deze afnemer mag leveren. Deze mogelijkheid bestaat alleen voor analoge dragers (VHS, audio cassette) en voor twee digitale dragers, de audio CD r/rw en Minidisc. Voor CD r/rw en DVD r/rw is geen vrijstelling te verkrijgen.

Geen vrijstelling voor CD r/rw en DVD r/rw.

Met de komst van digitale dragers is het voor Stichting de Thuiskopie ondoenlijk geworden te controleren welke dragers wel en niet-professioneel worden gebruikt. Deze dragers worden door zoveel mensen voor zoveel doeleinden ingezet, dat het gebruik alleen door middel van marktonderzoek is vast te stellen. Dit onderzoek wordt continue uitgevoerd, waardoor Stichting De Thuiskopie weet dat het merendeel van alle blanco CD’s en DVD’s gebruikt wordt voor het vastleggen van auteursrechtelijk beschermd materiaal. In de hoogte van de vergoeding is hier rekening mee gehouden (bijvoorbeeld in het verschil tussen vergoeding audiocassettes en CD-r).

Vrijstellingsmogelijkheid DVD voor audiovisuele productiebedrijven

Er is een uitzonderingsregel voor audiovisuele bedrijven die de DVD gebruiken als vervanger voor de videoband. Als u aan de voorwaarden hiervoor voldoet, kun u deze vrijstelling aanvragen door dit formulier in te vullen.

Sommige dragers: vrijgesteld van Thuiskopievergoeding

Over een aantal blanco dragers hoeft geen opgave te worden gedaan, omdat deze dragers bijna alleen maar professioneel worden gebruikt. Er is voor de meeste bedrijven geen vrijstelling te verkrijgen op data CD’r/rw of blanco DVD.

Detaihandelaren

Verkopers aansprakelijk

Om de ontduiking van de Thuiskopieregeling tegen te gaan, is er sinds 2004 nieuwe wetsartikel (Art. 16 ga Auteurswet) Verkopers van blanco CD’s of DVD’s kunnen aansprakelijk worden gesteld als zij illegale dragers verkopen (dat wil zeggen: waarover geen Thuiskopievergoeding is betaald) . Deze verkopers zijn verplicht om de Thuiskopievergoeding te betalen als zij niet kunnen aantonen dat deze vergoeding door de importeur of fabrikant betaald is èn als zij de importeur/fabrikant niet met naam en toenaam kunnen noemen.

Consumenten

Kopiëren voor eigen gebruik

Een consument mag, voor strikt persoonlijk gebruik, een kopie maken van bijvoorbeeld een CD, een videoband of een televisieprogramma. Zolang als de kopie bestemd is voor eigen oefening, studie of gebruik, is het niet nodig om toestemming te vragen aan de rechthebbenden. De kopie moet wel door de gebruiker zelf zijn gemaakt en er mag geen enkel commercieel belang spelen. Verkopen of verhuren van de kopie mag dus niet zonder toestemming van de auteursrechthebbenden. Een consument moet een natuurlijk persoon zijn.

Thuiskopievergoeding wordt doorberekend in de verkoopprijs

Voor het thuiskopiëren moet u een vergoeding betalen aan de rechthebbenden. Dit zijn degenen die de CD of DVD die u wilt kopiëren hebben gemaakt. Denk aan de auteurs (componisten, scenarioschrijvers, beeldend kunstenaars, fotografen, schrijvers, journalisten en tekstdichters), de muzikanten en acteurs, en de film- en muziekproducenten. U kunt de tarievenlijst hier inzien.

U hoeft er als consument niet zelf voor te zorgen dat die rechthebbenden hun vergoeding krijgen. De fabrikanten en importeurs van bijvoorbeeld uw CD-r of blanco DVD betalen de Thuiskopievergoeding aan Stichting de Thuiskopie; ze berekenen deze door in de prijs die u als consument betaalt. Stichting de Thuiskopie betaalt de vergoedingen door aan de rechthebbenden. U hoeft dus zelf niets te doen.

Vrijwilligers Zeeland